yad zindagi hai

yad ka nam zindagi hai aur bhool janay ka nam maut hai

Yad ka nam zindagi hai