Teray Rab ki Pakar

beshak Teray Rab ki pakar bari sakht hai.(varily, the Grip (punishment)of your lord is severe)

Rab ki pakar