Takarub e Ilahi

ALLAH aur sirf ALLAH ko mananay aur us say taluq ka nam islam nahi. hazur pak p.b.u.h kay waseelay kay bagair takarub e ilahi ka tasawur kharij az islam hai.

Takarub e ilahi