Sooraj aur chand grehan

nabi kareem p.b.u.h nay farmaya sooraj aur chand main grihan dono to ALLAH ki qudrat ki nishaniaa hain is liye isay daikhtay hi kharay ho jao aur namaz parha (sahih bukhari shareef)

Sooraj aur chand grehan