Sonay say pehlay ki dua

Ay ALLAH ! main nay apni jan teray sapurd ki aur apna mamla tujhay sunpa aur apnay aap ko teri taraf mutawaja kiya aur tuj per bharosa kia. teri taraf rukhbat hai teray khof ki waja say. tuj say teray siwa koi jayay panah nahi, main teri kitab per emaan laya aur jo tu nay nazil ki aur teray nabi p.b.u.h per jinhain tu nay bhaija.

Phir agar wo maray ga to fitrat (islam) per maray ga (sahih bukhari 6363)

Sonay say pehlay ki dua