shauk ki nigah

be shauq ibadatoon say shauq ka aik ansoo bhut behtar hai aur shauq ki aik nigah zindagi kay hazar sajdoon say behtar hai.

Shauq ki nigah