Shaitaan aur badnazari

Rasool ALLAH p.b.u.h nay irshad farmaya kay khuwahish aur gunah diloon per tasalut ikhtiar ker laitay hain aur jo nazar na mehram ki taraf uthati hai shaitan ko us say bari umeed wabasta hoti hai.

Shaitaan aur badnazari