Sakhi khuda ka dost hai

Sakhi khuda ka dost hai chahay fasik ho aur bakheel khuda ka dushman hai chahay zahid ho (hazrat umar r.a)

Sakhi khuda ka dost hai