Safar kay waqt panah mangna kuch chezon say

rasool ALLAH p.b.u.h jab safar kertay to panah mangtay safar ki saoobat say aur takleef say aur buri halat main wapasi say aur halat kay badal janay say aur mazloom ki badua say aur ahl o ayal ko buri halat main daikhnay say

Safar kay waqt panah mangna kuch chezon say