sab say acha dost

jo shaks tum per gusa bhi keray aur taluq bhi khatam na karay to wo buray waqt main tumhara sab say acha dost hai

Sab say acha dost