tallaq

Nadra Sayyed Shah asked 4 years ago
  1. aagar iak tallaq k bhaad showhur ruju na kurey tu kiya talaq ho jati hai. aur kiya app apni biwi sey dobara nikah kur suktey hain
1 Answers
Admin Staff answered 4 years ago

talaq

Your Answer

10 + 7 =