Namaz kay 10 faiday

namaz kay dus faiday ye hain. ALLAH ki raza, dil ka noor , jism ki rahat, rehmat ka zariya, be hayai aur buray kamon say chutkara, rizq main kushadgi, qabar main sathi, nama e aamal main wazni, jannat main dakhlay ka parwana, aag say nijat ka sabab.

namaz kay faiday