Namaz e Janaza ka Sawab

hazur pak p.b.u.h nay farmaya jo koi eman rakh ker aur sawab ki  neaat say kisi muslman kay janazay kay sath jayay aur namaz aur dafan say faraghat honay tak us kay sath rhay to wo 2 kairaat sawab lay ker lotay ga. har qairat itna bara ho ga jitna uhad pahar aur jo janazay per namaz perh ker dafan say pehlay lot jayay to wo aik qairat sawab lay ker lotay ga.

Namaz e Janaza ka Sawab