Naiki ka ajar o sawab

hazur pak p.b.u.h nay farmaya jis shaks nay kisi naik kaam ki taraf kisi banday ki rehnumai ki to us ko us naik kam kernay walay banday kay ajar kay barabar hi ajar milay ga. (sahih muslim)

Ajar o sawab