Naik aamaal main dair mat kero

Harat abu huraira r.a say marwi hai kay hazur pak p.b.u.h nay irshad farmaya, tum amal keliye intezar kertay ho us khushali aur dolatmandi ka jo admi ko sirkash ker daiti hai ya intezar kertay ho us nadari aur muhtaji ka jo sab kuch bhula daiti hai ya intezar kertay ho halaat bigar daini wali bimari ka, ya akal o hawas kho dainay walay burhapay ka, ya achanak aanay wali aur fana ker dainay wali maut ka, ya tum dajjal kay muntazir ho.aur dajal badtreen gayib hai jiska intezar hai ya muntazir ho qayamat kay, aur qayamat bara sakht hadssa hai aur bara karwa ghoont hai. (tirmazi)

Naik aamaal main dair mat kero