khud ko poshida rakh

jahan tak ho skay khud ko khalq say poshida rakh kay khud farosh log hargiz aarif nahi ho sktay

khud ko poshida rakh