khatam ul anbiya hazur pak p.b.u.h

hazur pak p.b.u.h nay farmaya kay kareeb hai kay meri ummat main tees jhootay paida hoon gay jin main say har aik yahi kahay ga kay main Nabi hoon, halankay main khatamul nabeeyeen hoon meray bad koi nabi nahi ho skta. (muslim)

khatam ul anbiya hazur pak p.b.u.h