kam khana kam bolna aur kam sona

kam bolna kam sona

kam bolna hikmat , kam khana sehat aur kam sona ibadat hai (hazrat umar r.a)

kam bolna kam sona