Kafiroon ka hasrat o afsos

us din in mushrikoon, kufar kay chehray dozakh ki aag main ult palat kiyay jayain gay. hasrat o afsos say kahain gay kay kash ham ALLAH tala aur rasool pak p.b.u.h ki itaat kertay aur kahain gay ay hamaray RAB ham nay apnay sardaroon aur apnay baroon ki maani jinhon nay hamain rah e raast say bhatka dia (sura e ahzaab)

dozakh ki aag