Jo log eman layay aur naik amal kiye

jo log eman layay aur jinhon nay naik amal kiye, yaqeenan un keliye jannat kay bagh hain jin kay nechay nehrain bethi hon gi aur ye hai bari kamiyabi

1527025_569586013109672_595415610_n