jhoot say paak mazak

Hazrat ans R.a say rawayiat hai kay aik shaks nay rasool ALLAH p.b.u.h say sawari kay liye oonth manga to aap p.b.u.h nay irshad farmaya. han main tum ko sawari keliye aik ontni ka bacha doon ga. us shaks nay arz kia kay main oontni kay bachay ka kia karoon ga? to aap p.b.u.h nay irshad farmaya kay oont oontnioon hi kay to bachay hotay hain.

jhoot say paak mazak