Jannat Ki basharat Dunia main

hazur pak p.b.u.h ka farman hai kay abu bakar r.a jannati hain , hazrat umar jannati hain , hazrat Ali jannati hain , talah jannati hain , zubair jannati hain , abdul rehman bin auf jannati hain, saad jannati hain , saeed jannati hain , abu ubaida bin jarah jannati hain , (R.A)

Jannat Ki basharat Dunia main