jannat aur namaz ki kunji

Rasool ALLAH p.b.u.h nay farmaya jannat ki kunji  namaz hai aur namaz ki kunji wuzu.

jannat aur  namaz ki kunji