jahil kon hai

sab say ziada jahil wo hai jo gunnah say bakhabar ho ker bhi gunnah keray (imam shafi)

jahil kon hai