ism ALLAH aur kalb e insani

jaan  lay kay donon jahan ism ALLAH zaat kay tay main atay hain aur ism e ALLAH zaat qalb e insani ki tay main ata hai. aur qalb e insan ka tala hazraat e ism e ALLAH zaat aur kalima e tayibat la ilaha illala ho muhammad ur rahool ALLAH ki chabi say khulta hai.

ism ALLAH aur kalb e insani