Hasid kay hasad ki saza

hasid kay hasad ki bus yahi saza kafi hai kay jab tum khush hotay ho to wo ghamgeen ho jata hai.

Hasid kay hasad ki saza