Halal o tayiab rizq

jo kuch halal o tayiab rizq ALLAH nay tum ko dia hai usay khao pio aur us ALLAH ki nafarmani say dartay raho jis per tum emaan rakhtay ho (sura e almayida)

Halal o tayiab rizq