Gusa mat kero

Aik shaks nay nabi kareem p.b.u.h say arz kia aap mujhay koi waseeat kejiye. Aap p.b.u.h nay farmaya ghusa mat kero, us nay kayi bar yahi sawal duhraya aur aap p.b.u.h har bar yahi jawab daitay rhay gusa mat kero.

Gusa mat kero