Ghafil aur jagnay wala

ghafil keliye sari kayinat hijab hai aur jagnay walay keliye sari kayinat inkeshaf hai

Ghafil aur jagnay wala