Fahash Cheez aibdar banati hai

hazur pak p.b.u.h nay farmaya jab bhi fahash kisi cheez main hota hai wo usay aeb dar ker daita hai aur jis chez main haya hoti hai wo usay zeenat bakshti hai.

Fahash cheez