Dunia ki haisiyat

Hazrat jabir r.a say rawayiat hai kay rasool ALLAH p.b.u.h ka aik din katay huyay maray huyay bakri kay bachay per guzar hua. aap p.b.u.h nay farmaya tum logon main say kon pasand kerta hai kay wo murda bacha us ko aik darham kay badlay mil jayay. logon nay arz ki darham to bari chez hai ham isko laina pasand nahi kertay, aap p.b.u.h nay farmaya kasam ALLAH ki dunia ALLAH pak kay nazdeek is say bhi ziada zaleel hai jis qadar ye tumharay nazdeek.

Dunia ki haisiyat