Dukh ko samaitna

Dukh ko samaitna hi asal khushi hai. gham ko pii jao

Dukh ko samaito