Daulat ki muhabbat

dolat ki muhabbat ghareb ki dar paida ker daiti hai (hazrat wasif ali wasif r.a)

Daulat ki muhabbat