bidaat gumrahi hai

Tum main say jo shaks zinda raha bhut say ikhtilaaf daikhay ga, pas tum per lazim hai tum meri sunnat aur khulfa e rashedeen ki sunnat per chalo aur un say chimtay raho aur usay mazbooti say thamay rakho. aur deen main nayi rahain nikalnay say ijtinab kero kioke har nayi bat bidat hai aur bidat gumrahi hai.

bidaat gumrahi hai