baidari main sabkat

charind parind ka subho bedari main tum per sabqat lay jana tumharay liye bayis e nadamat hai

baidari main sabkat