Badua ki mumaniyat

Rasool ALLAH p.b.u.h nay farmaya kay apas main is tarha lanat na kero kay tujh per khuda ki lanat ho aur na ghazab e ilahi nazil honay ki badua kero aur na dozakh main dakhil honay ki badua kero.

Badua ki mumaniyat