badamal say beamal acha

badamal say beamal acha hai naiki ka aik pehlu ye bhi hai kay badi say bacha jayay

Badamal say beamal acha