ALLAH toba qabool kerta hai

rasool ALLAH p.b.u.h nay farmaya ALLAH tala banday ki toba us waqt tak qabool kerta hai jab tak ghrghra ki kaifiyat shuru na ho. (tirmazi) gargra maut kay waqt jab banday ki rooh jism say niklnay lagti hai to halak ki nali main aik kism ki awaz paida hoti hai usay gharghra kehtay hain.

ALLAH toba qabool kerta hai