ALLAH say Rehmat ki Umeed

Hazrat Jabir r.a farmatay hain kay maine rasool ALLAH p.b.u.h ko wafat say teen din pehlay ye kehtay suna kay na maray tum main say koi magar ye kay khuda kay mutaliq naik guman rakhta ho. yani us kay fazal o karam aur bakshish per kamil aiteqad ki halat main wafat honi chayie.

Kamil yakeen