ALLAH ki mehrbani naiki aur badi ka farq

ye ALLAH pak nay khas mehrbani farmai hai kay jo badi hai wo badi kernay say hoti hai. aur naiki sirf sochnay say ho jati hai

ALLAH ki mehrbani naiki aur badi ka farq