ALLAH kay kareeb

Agar kahin bhi shak ho jaye kay ye shaks ALLAH tala kay kareeb hai to us kay kareeb ho jao.

ALLAH kay kareeb