ALLAH ka Qurb

Apni zaati pasand aur napasand ko nikal dia jaye to nateeja ALLAH ka qurb hi reh jata hai

ALLAH ka qurb