Admi kay islam ki khoobi

Rasool ALLAH p.b.u.h nay farmaya admi kay islam ki khoobi aur iskay kamal main ye bhi dakhil hai kay wo fazool aur ghair mufeed kamoon aur batoon ka tarak ho

islam ki khoobi