Aasmanoo aur zameen ki saltanat (Sura-e-Shura)

Aasmanoo ki aur zameen ki saltanat ALLAH tala keliye hi hai, wo jo chahta hai paida kerta hai jisko chahta hai betiyan daita hai aur jisay chahta hai betay daita hai (Sura-e-Shura)