Aakhirat ki aag

Aik sahabi r.a ko bukhar tha to rasool ALLAH p.b.u.h nay unki ayadat ki aur farmaya khush ho  jao. beshak ALLAH farmata hai kay ye meri aag hai main usay apnay banda e momin per dunia main musalat kerta hoon takay ye badal ho jaye aakhirat ki aag ka. (ibn e maja)

Aakhirat ki aag