7 tabah kun Gunah say bacho


Rasool ALLAH p.b.u.h nay farmaya 7 muhlik aur tabah kun gunahon say bacho, sahaba nay arz kia ya rasool ALLAH p.b.u.h wo konsay 7 gunaah hain? aap p.b.u.h nay irshad farmaya ALLAH kay sath sharek thehrana, jadu kerna, nahaq kisi ko qatal kerna, sood khana, yateem ka maal khana, jehad main lashkar e islam ka sath chor ker bhagna aur ALLAH ki pak pak daman bholi bhali bandioon per zana ki tuhmat lagana.

7 tabah kun Gunah say bacho

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.