Monday , 25 March 2019
Breaking News

ALLAH jab bhalai ka irada farmata hai


Rasool ALLAH p.b.u.h nay farmaya kay jab ALLAH tala kisi banday say bhalai ka irada farmata hai to us say amal karata hai. arz kia gya ALLAH kay rasool p.b.u.h kaisay amal karata hai ? aap p.b.u.h nay farmaya maut say pehlay usay amal e saaleh ki taufeeq daita hai. (tirmazi shareef)

ALLAH jab bhalai ka irada farmata hai

Check Also

laila tul qadar ki raat ibadat

laila tul qadar ki raat ibadat jo shaks iman ki halat main sawab ki neyat …