Monday , 27 March 2017
Breaking News

Badua ki mumaniyat

Rasool ALLAH p.b.u.h nay farmaya kay apas main is tarha lanat na kero kay tujh per khuda ki lanat ho aur na ghazab e ilahi nazil honay ki badua kero aur na dozakh main dakhil honay ki badua kero.

Read More »

Jannat Ki basharat Dunia main

hazur pak p.b.u.h ka farman hai kay abu bakar r.a jannati hain , hazrat umar jannati hain , hazrat Ali jannati hain , talah jannati hain , zubair jannati hain , abdul rehman bin auf jannati hain, saad jannati hain , saeed jannati hain , abu ubaida bin jarah jannati hain , (R.A)

Read More »